Projekt Gradovi za jednakost/Cities for Equality Project financira Europska komisija u okviru programa Prava, jednakost i građanstvo (Rights, Equality, and Citizenship 2016), provodi Hrvatski pravni centar u partnerstvu s Udrugom gradova u Republici Hrvatskoj.

U Hrvatskoj postoji vrlo slaba svijest o ulozi gradova u provođenju anti-diskriminacijske politike, odnosno, šire shvaćeno, u unaprjeđenju jednakosti među građanima. Nacionalna anti-diskriminacijska politika jedva da tu ulogu prepoznaje, osim u području izvještavanja, a ni regulatorni ni financijski okvir nije ništa napredniji u njenom promicanju. S druge strane, gradske politike, odluke i ponašanje u ovom području uvelike određuju mogućnost za ostvarivanje jednakosti građana upravo tamo gdje oni žive, u svojim lokalnim zajednicama.

U svijetu postoji niz široko prihvaćenih inicijativa i programa koji promiču upravo angažman gradova u unaprijeđivanju jednakosti, koje ćemo sve uzeti u obzir tijekom primjene projekta. Osobito bismo spomenuli inicijativu Agencije EU za temeljna prava, koja promiče horizontalno i vertikalno integriranje ovakve politike u upravljanje. Jedna od važnih namjera projekta jest promicati ideju da rješavanje pitanja jednakosti na lokalnoj razini pomaže gradskim vlastima da bolje odgovore na potrebe građana, i da bi stoga njihovo rješavanje trebalo biti integrirano u upravljanje gradovima na isti način na koji se u njega integrirano i upravljanje svim njihovim drugim redovitim poslovima.

Ovim projektom želimo ostvariti sljedeće ciljeve:

  1. Definirati ulogu i odgovornost gradova za primjenu anti-diskriminacijske politike;
  2. Identificirati postojeće primjere dobre prakse definiranja i provedbe programa i politika usmjerenih ostvarenju jednakosti na gradskoj razini;
  3. Izraditi alate koje gradske uprave mogu koristiti radi unaprjeđenja i promicanja jednakosti; i
  4. Podići svijest i unaprijediti motivacijske faktore za trajno unaprjeđenje politika i praksi usmjerenih ostvarenju jednakosti u gradovima.

Glavne projektne aktivnosti su sljedeće:

  1. Istraživanje postojećeg stanja. Ovo će istraživanje obuhvatiti tri elementa: (a) pregled okvira javnih politika, pravnog i administrativnog okvira koji regulira ulogu gradova u ostvarenju jednakosti; (b) anketu kojom ćemo istražiti postojeće politike, programe i praksu na razini gradova; te (c) izradu studija primjera najbolje prakse.
  2. Na temelju rezultata ovog istraživanja, kao i pregleda postojećih međunarodnih inicijativa i prakse, izradit ćemo priručnik inicijative Gradovi za jednakost. Priručnik će biti namijenjen gradovima koji žele unaprijediti vlastitu praksu u ovom području, i pružit će im praktične upute i primjere o tome kako to mogu postići u okviru svojih funkcija poslodavca, pružatelja javnih usluga, te regulatora i donositelja javnih politika. Priručnik će ujedno poslužiti i podizanju svijesti o važnosti i ulozi gradova u ovom području, te o potencijalnim prednostima njihovog proaktivnog pristupa jednakosti.
  3. Razvoj Indeksa Gradova za jednakost omogućit će vrednovanje i rangiranje gradova u Hrvatskoj na temelju njihove prakse u ovom području. Sudjelovanje u Indeksu će biti dobrovoljno, što znači da je namijenjen promicanju izvrsnosti u ovom području: naime, vjerujemo da će u njemu sudjelovati oni gradovi koji sami sebe smatraju predvodnicima. S obzirom na postojeću nisku razinu svijesti o važnosti angažmana gradova, kao i o mogućim prednostima uspješnog upravljanja pitanjima jednakosti za vodstva tih gradova, smatramo da je afirmativan pristup promicanju ove ideje najprimjereniji, jer stvara reputacijske prednosti za one koji sudjeluju, i poticaje za uključivanje novih gradova promicanjem najbolje prakse. Rangiranje provedeno primjenom Indeksa rezultirat će i godišnjom nagradom, moguće po tematskim kategorijama, ili po veličini gradova.

Izrađena je sekundarna analiza podataka obveza hrvatskih gradova u području jednakosti koje proizlaze iz zakonodavstva i drugih dokumenata javnih politika. Također, izrađeni su sažeci sekundarne analize na hrvatskom i engleskom jeziku:

Sazetak sekundarne analize podataka

Equality mandates of cities in the RoC -desk research summary

U okviru projekta, provedeno je i anketno istraživanje hrvatskih gradova o njihovim postojećim politikama i praksama u području jednakosti. Izvještaj o provedenom anketnom istraživanju dostupan je na sljedećem linku: Izvještaj o anketnom istraživanju. Uz izvještaj, izrađeni su i sažeci provedenog istraživanja na hrvatskom i engleskom jeziku:

Sažetak – anketno istraživanje

Equality policies and practices of cities in the RoC – survey results

U okviru projekta, izrađen je priručnik Gradovi za jednakost ostvarivanje načela jednakosti na lokalnoj razini. U priručniku je pokušano prepoznati naprednu praksu gradova te je prikazati u kontekstu međunarodnih, inozemnih i domaćih aktivnosti kojima gradovi preuzimaju sve veću odgovornost za osiguranje jednakosti i ljudskih prava u cjelokupnom rasponu svojeg djelovanja. Pritom je naglašena važnost uključivanja pitanja jednakosti u procese upravljanja gradovima te uključivanja građana u odlučivanje o važnim pitanjima u njima, koja su temelj dobrog upravljanja.

Kontakti:

Heidi Eterović, voditeljica projekta: hpc@hpc.hr

Marko Ercegović, koordinator projekta pri Udrugi gradova: marko@udruga-gradova.hr

 

 

“Za sadržaj ovog dokumenta odgovorni su isključivo autori. Europska komisija nije odgovorna za način na koji će biti korištene u njemu sadržane informacije.”