Projekt „Pristup teritoriju i sustavu azila u Hrvatskoj – pravna podrška i podizanje kapaciteta“

Projekt „Pristup teritoriju i sustavu azila u Hrvatskoj – pravna podrška i podizanje kapaciteta“

 (implementacija u svojstvu provedbenog partnera UNHCR-a)

Hrvatski pravni centar kao dugogodišnji provedbeni partner UNHCR-a provodi brojne aktivnosti usmjerene na pružanje pravne pomoći izbjeglicama i potencijalnim tražiteljima međunarodne zaštite te jačanje kapaciteta nacionalnih tijela vezano za primjenu relevantnih međunarodnih, europskih i nacionalnih propisa u području azila, migracija i zaštite ljudskih prava.

U okviru projekta Pristup teritoriju i sustavu azila u Hrvatskoj – pravna podrška i podizanje kapaciteta Hrvatski pravni centar provodi u 2023. godini sljedeće projektne aktivnosti:

 • pružanja inicijalnih pravnih informacija o sustavu međunarodne zaštite potencijalnim tražiteljima međunarodne zaštite;
 • pružanja pravnih informacija tražiteljima i osobama kojima je odobrena međunarodna zaštita, uključujući i u odnosu na pravo na spajanje obitelji;
 • pružanja pravne podrške osobama raseljenim iz Ukrajine;
 • edukacije policijskih službenika granične policije u odnosu na zaštitu ljudskih prava i pristup sustavu azila;
 • jačanja kapaciteta sudaca upravnih sudova na odabrane teme u području prava na azil;
 • edukacije studenata Pravnog fakulteta u Zagrebu, Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu i Policijske akademije;
 • jačanja suradnje i boljeg umrežavanja  organizacija civilnog društva i drugih dionika sustava, prije svega putem redovitih sastanaka Koordinacije za azil;
 • osnivanja Foruma za raspravu o razvoju sustava azila i migracija;
 • pripremanja i izrade izvještaja o sustavu azila u RH te pristupu teritoriju i sustavu azila;
 • obilježavanja Svjetskog dana izbjeglica.

Više o aktivnostima HPC-a u području azila i migracija u svojstvu provedbenog partnera UNHCR u prethodnim godinama, vidjeti pod Izvještaji o radu HPC-a

Project “Legal assistance and Capacity Building for Access to Territory and Asylum in Croatia”

 (implementation as an implementing partner of UNHCR)

As a long-standing implementing partner of the UNHCR Croatia, the Croatian Law Centre carries out numerous activities aimed at providing legal assistance to refugees and potential applicants for international protection, as well as strengthening the capacity of national bodies related to the application of relevant international, European and national regulations in the field of asylum, migration and human rights protection.

As part of the project Legal assistance and Capacity Building for Access to Territory and Asylum in Croatia Croatian Law Centre is implementing the following project activities in 2023:

 • provision of initial legal information about the system of international protection to potential applicants for international protection;
 • provision of legal information to applicants and persons granted international protection, including in relation to the right to family reunification;
 • provision of legal support to persons displaced from Ukraine;
 • education of police officers of the border police in relation to the protection of human rights and access to the asylum system;
 • strengthening the capacity of administrative court judges on selected topics in the area of the right to asylum;
 • education of students of the Faculty of Law in Zagreb, the Faculty of Political Sciences in Zagreb and the Police Academy;
 • strengthening cooperation and better networking of civil society organizations and other system stakeholders, primarily through regular meetings of the Asylum Coordination;
 • establishing a Forum for discussion on the development of the asylum and migration system;
 • preparation and drafting of reports on the asylum system in the Republic of Croatia and access to the territory and the asylum system;
 • marking the World Refugee Day.