U sklopu projekta CISUR izrađen je „Pregled postojećeg regulatornog i institucionalnog okvira za primjenu uredbe o nasljeđivanju – u Sloveniji i Hrvatskoj“. Pregled će služiti kao osnova za daljnje empirijsko istraživanje metodom polustrukturiranog intervjua i fokusnih grupa, koje će se provoditi sa sucima, javnim bilježnicima i odvjetnicima. Intervjui i fokusne grupe će se provoditi uz pomoć izrađenih protokola.

Ovaj projekt sufinanciraju Program za pravosuđe Europske Unije (2014-2020), Hrvatski pravni centar, Mirovni inštitut, Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske i Hrvatska javnobilježnička komora. Za sadržaj ovog dokumenta odgovoran je isključivo Hrvatski pravni centar.