Pravna edukacija

Djelovanje u području pravne edukacije podrazumijeva pravno obrazovanje za ljudska prava koje, zajedno s građanskom i političkom edukacijom, omogućuje povezivanje ljudskih prava i društvenih problema te razvoj kritičkog mišljenja. Time se nastoji pozitivno utjecati na pravnu struku, javno mišljenje i suzbijanje ksenofobije, te doprinijeti razumijevanju značaja pravnih instrumenata u zaštiti ljudskih prava.
Hrvatski pravni centar se od početka svoga djelovanja bavi pravnom edukacijom i približavanjem prava građanima.

U okviru ovog programskog pravca HPC djeluje u cilju doprinosa širenju pravnog znanja i stvaranju nezavisne i visoko profesionalne pravne struke u funkciji vladavine prava.

Putem programa pravne edukacije HPC namjerava:

 1. Stjecati znanja i vještine te podizati svijesti o temeljnim pravnim mehanizmima za zaštitu ljudskih prava;
 2. Doprinositi prihvaćanju i širenju profesionalnog i moralnog kodeksa struke;
 3. Približavati pravo građanima.

Aktivnosti u sklopu programa pravne edukacije su sljedeće:

 1. Priprema i održavanje radionica za stjecanje pravnih znanja o zakonodavstvu i pravnoj praksi u području zaštite ljudskih prava
 2. Priprema i održavanje radionica za stjecanje vještina u postupanju s ugroženim skupinama i/ili obraćanju tijelima državne vlasti
 3. Priprema i održavanje vježbi za studente prava i novinarstva o mehanizmima zaštite ljudskih prava
 4. Publiciranje informativnih i instruktivnih materijala iz područja zaštite ljudskih prava  (putem interneta i u tiskanom obliku)
 5. Pomaganje u pristupanju nevladinih organizacija koje se bave zaštitom ljudskih prava u regionalne i europske mreže

Od 2005. aktivnosti unutar programa pravne edukacije financijski su podupirali:

 • Ministarstvo vanjskih poslova Kraljevine Nizozemske (MATRA program)
 • Europska komisija
 • IOM