Izrađena analiza “Postupanje prema djeci bez pratnje: Pravni i institucionalni okvir”

HPC

Izrađena analiza “Postupanje prema djeci bez pratnje: Pravni i institucionalni okvir”

Analiza je izrađena na projektu „Pravna pomoć tražiteljima međunarodne zaštite i izbjeglicama“ koji financira UNHCR, a pripremila ju je Tatjana Holjevac, mag. iur., voditeljica Programa zaštite djece bez pratnje i ranjivih skupina u Hrvatskom pravnom centru.

Analiza je dostupna na sljedećoj poveznici: