Pravno savjetovalište

Hrvatski pravni centar besplatno pruža primarnu pravnu pomoć sukladno Zakonu o besplatnoj pravnoj pomoći (NN 143/13) kroz pravno savjetovalište.

Što obuhvaća primarna pravna pomoć?

  • opću pravnu informaciju
  • pravni savjet
  • sastavljanje podnesaka pred javnopravnim tijelima, Europskim sudom za ljudska prava i međunarodnim organizacijama
  • zastupanje u postupcima pred javnopravnim tijelima
  • pravnu pomoć u izvansudskom mirnom rješenju spora.

Što ne obuhvaća primarna pravna pomoć?

  • zastupanje u sudskim postupcima
  • sastavljanje podnesaka u sudskim postupcima

To je sekundarna pravna pomoć koju pružaju odvjetnici prema Zakonu o besplatnoj pravnoj pomoći, a postupak se pokreće podnođenjem Zahtjeva za odobravanje korištenja besplatne pravne pomoći uredu državne uprave u županiji prema Vašem prebivalištu.

Kada mogu ostvariti pravo na primarnu pravnu pomoć?

Pravo na primarnu pravnu pomoć imate ako ispunjavate sve sljedeće uvjete:

  • sami ne raspolažete dovoljnim znanjem i sposobnošću da ostvarite svoje pravo;
  • pravna pomoć Vam nije osigurana na temelju posebnih propisa, i
  • Vaše materijalne prilike su takve da bi plaćanje stručne pravne pomoći moglo ugroziti Vaše uzdržavanje i uzdržavanje članova Vašeg kućanstva.

Pravne informacije i savjete možete potražiti preko telefona, na broju 01/ 4854 934 ili e-mailom: hpc@hpc.hr.

Za osobni dolazak potrebno se prethodno najaviti radi dogovora o terminu.