pravno savjetovalište


Hrvatski pravni centar besplatno pruža primarnu pravnu pomoć sukladno Zakonu o besplatnoj pravnoj pomoći (NN 143/13) kroz pravno savjetovalište, uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske u 2016. godini.

Što obuhvaća primarna pravna pomoć?
- opću pravnu informaciju
- pravni savjet
- sastavljanje podnesaka pred javnopravnim tijelima, Europskim sudom za ljudska prava i međunarodnim organizacijama
- zastupanje u postupcima pred javnopravnim tijelima
- pravnu pomoć u izvansudskom mirnom rješenju spora.

Što ne obuhvaća primarna pravna pomoć?
- zastupanje u sudskim postupcima
- sastavljanje podnesaka u sudskim postupcima.
To je sekundarna pravna pomoć koju pružaju odvjetnici prema Zakonu o besplatnoj pravnoj pomoći, a postupak se pokreće podnođenjem Zahtjeva za odobravanje korištenja besplatne pravne pomoći uredu državne uprave u županiji prema Vašem prebivalištu.

Kada mogu ostvariti pravo na primarnu pravnu pomoć?

Pravo na primarnu pravnu pomoć imate ako ispunjavate sve sljedeće uvjete:
- sami ne raspolažete dovoljnim znanjem i sposobnošću da ostvarite svoje pravo;
- pravna pomoć Vam nije osigurana na temelju posebnih propisa, i
- Vaše materijalne prilike su takve da bi plaćanje stručne pravne pomoći moglo ugroziti Vaše uzdržavanje i uzdržavanje članova Vašeg kućanstva.


Pravne informacije i savjete možete potražiti preko telefona, na broju 01/ 4854 934 ponedjeljkom, srijedom i petkom od 14 do 16 sati ili e-mailom: hpc@hpc.hr.
Za osobni dolazak potrebno se prethodno najaviti radi dogovora o terminu.