Javna tribina "Kako integrirati zaštitu ljudskih prava u regulatorne inicijative"
Projekt „Razvoj kapaciteta civilnog društva za integriranje ljudskih prava u javne politike“/ se provodi u okviru programa IPA 2012 (I. komponenta), i provodi ga Hrvatski pravni centar u suradnji sa sljedećim projektnim partnerima: Hrvatski Crveni križ, Centar za žene žrtve rata – ROSA, HOMO, Srpski demokratski forum i Ženska soba, na temelju ugovora sa Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije. Suradnici na projektu su Ured za zakonodavstvo Vlade RH i Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade RH.Projekt financira Europska unija i sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Za sve sadržaje objavljene na mrežnoj stranici projekta odgovoran je isključivo Hrvatski pravni centar i ne može se ni u kojem slučaju smatrati da odražavaju stavove Europske unije i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.28. rujna 2016. u hotelu Arcotel u Zagrebu s početkom u 12 sati održat će se javna tribina o mogućnostima i načinima integracije pitanja ljudskih prava u zakonodavni proces u sklopu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Strategije procjene učinaka propisa za razdoblje od 2016. do 2018. godine i o Nacrtu prijedloga iskaza o procjeni učinaka propisa za Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o procjeni učinaka propisa. Ovim se dokumentima, na temelju Nacrta nacionalnog plana za borbu protiv diskriminacije od 2016. do 2021., po prvi put uvodi obveza procjene utjecaja budućih zakonodavnih prijedloga na ljudska prava. Razvoj ovog mehanizma procjene bit će izazovan i konceptualno i implementacijski, jer se naslanja na naprednu međunarodnu praksu koja je tek u nastajanju. Stoga nam je namjera otvoriti raspravu i prikupiti prva razmišljanja relevantnih stručnjaka i predstavnika institucija i organizacija o ključnim elementima i pitanjima na koje je pri tome potrebno obratiti pozornost. Ta će rasprava poslužiti u usmjeravanju daljnjeg razvoja mehanizama i alata za integraciju zaštite od diskriminacije u regulatorne inicijative.
O značaju integriranja zaštite ljudskih prava u postupak procjene učinaka propisa govorit će dr.sc. Snježana Vasljević, docentica na Katedri za europsko javno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Tribinu organiziraju Hrvatski pravni centar i Ured za zakonodavstvo Vlade Republike Hrvatske u suradnji s Forumom za jednakost, u sklopu projekta „Razvoj kapaciteta organizacija civilnog društva za ingegraciju ljudskih prava u javne politike“, kojeg u okviru programa IPA 2012 financira Europska unija i sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.
Javna tribina "Kako integrirati zaštitu ljudskih prava u regulatorne inicijative"

28. rujna 2016. održat će se javna tribina "Kako integrirati zaštitu ljudskih prava u regulatorne inicijative" koju organiziraju Hrvatski pravni centar i Ured za zakonodavstvo Vlade Republike Hrvatske u suradnji s Forumom za jednakost.