Ciljana i rana procjena potreba i podrška žrtvama kaznenih djela (Targeted Early Victim Needs Assessment and Support - TEVNAS)
Hrvatski pravni centar u partnerstvu s
Ministarstvom pravosuđa RH i Uredom za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade RH provodi projekt „Ciljana i rana procjena potreba i podrška žrtvama kaznenih djela“ (eng. Targeted Early Victim Needs Assessment and Support - TEVNAS).Projekt sufinanciraju
Opća uprava Europske komisije za pravosuđe u sklopu Programa za pravosuđe EU i projektni partneri. Za sve sadržaje objavljene na mrežnoj stranici projekta odgovoran je isključivo Hrvatski pravni centar i ne može se ni u kojem slučaju smatrati da odražavaju stavove Europske unije.

Provedba projekta traje od 1. siječnja 2016. do 30. lipnja 2017. godine.

Ciljevi projekta:

-      unaprijediti znanje o optimalnom zakonodavnom okviru i okviru za provedbu relevantnih odredaba Direktive o pravima žrtava (Direktiva  2012/29/EU Europskog parlamenta i vijeća od 25. listopada 2012. o uspostavi minimalnih standarda za prava, potporu i zaštitu žrtava kaznenih djela te o zamjeni Okvirne odluke Vijeća 2001/220/PUP)  te izraditi preporuke za njihovo poboljšanje;

-      izraditi instrumenate za ranu i individualnu procjenu potreba za zaštitom i podrškom, kao i protokol za suradnju relevantnih službi i institucija koje rade sa žrtvama kaznenih djela.

Korisnici:

-      članovi profesionalnih skupina koje sudjeluju u pružanju podrške i zaštite žrtvama kaznenih djela;

-      žrtve kaznenih djela, posredno.

 
Aktivnosti:

Radi ostvarivanja prvog cilja provest će se istraživanje postojećeg regulatornog i proceduralnog okvira za primjenu Direktive o pravima žrtava, koje treba   identificirati dobre prakse, ali i prepreke njenoj punoj primjeni. Provest će se i empirijsko istraživanje radi mapiranja potencijala i resursa organizacija civilnog društva (OCD-a) u području podrške žrtvama kaznenih djela. Rezultati ovih istraživanja bit će predstavljeni na konferenciji o individualiziranoj procjeni potreba žrtava kaznenih djela, na kojoj će biti predstavljeni i primjeri domaće i europske dobre prakse u tom kontekstu.

Drugi dio projekta bit će usmjeren na ostvarivanje drugog cilja -  izradu instrumenata za ranu i individualnu procjenu potreba žrtava kaznenih djela za zaštitom i podrškom, kao i protokola o suradnji i međusobno upućivanje relevantnih službi i institucija za pomoć i potporu žrtvama -  kako bi žrtve na učinkovit način mogle biti upućene na potrebni daljnji tretman od strane institucija s kojima prvima stupe u kontakt. Na završnoj konferenciji bit će predstavljeni rezultati rada na projektu, a osobito novi alati i protokoli o suradnji nastali tijekom provedbe projekta.

 

Kontakt osoba: Ana Paska, dipl.iur., koordinatorica Projekta

Hrvatski pravni centar, Zagreb, Hebrangova 21

e- mail: hpc@hpc.hr

tel: 01/4854 934

faks: 01/4835 013

Konferencija „Žrtve kaznenih djela – unapređenje sustava zaštite kroz individualiziranu procjenu potreba“, 22. i 23. rujna 2016.

23. veljače 2016. godine Odbor projekta izabrao je pravne stručnjake za analizu primjene Direktive o pravima žrtava u Hrvatskoj.

U siječnju 2016. godine, konstituiran je odbor projekta "Ciljana i rana procjena potreba i podrška žrtvama kaznenih djela".

Rezultati projekta:

1. Izvještaj „Pravni i institucionalni aspekti položaja žrtve kaznenih djela u RH“ (aktivnost 1.1.);
2. Preporuke za unapređenje sustava podrške žrtvama kaznenih djela (aktivnost 1.1.);
3. Elementi provođenja pojedinačne procjene žrtava za zaštitom i podrškom (aktivnost 2.1.);

4. Prezentacija (ppt) rezultata empirijskog istraživanja „Organizacije civilnog društva u sustavu zaštite prava žrtava kaznenih djela“ (aktivnost 1.2.)
5. Preporuke za unapređenje sustava upućivanja na podršku za žrtve kaznenih djela (aktivnost 2.2.);
6. Upućivanje na dodatnu podršku: popis organizacija (aktivnost 2.2.).


Ciljana i rana procjena potreba i podrška žrtvama kaznenih djela (Targeted Early Victim Needs Assessment and Support - TEVNAS)

Hrvatski pravni centar u partnerstvu s Ministarstvom pravosuđa RH i Uredom za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade RH od 1. 1. 2016. do 30. 6. 2017. provodi projekt „Ciljana i rana procjena potreba i podrška žrtvama kaznenih djela“ (eng. Targeted Early Victim Needs Assessment and Support - TEVNAS). Projekt sufinanciraju Opća uprava Europske komisije za pravosuđe u sklopu Programa za pravosuđe EU i projektni partneri.