Zaštita tražitelja azila u RH i regiji

Projekt je prvenstveno usmjeren na pružanje konkretne podrške uvođenju i primjeni međunarodnih standarda i politika Europske unije u sustav azila u Republici Hrvatskoj.

Osnovni je cilj Projekta unapređivanje sustava zaštite tražitelja azila u Republici Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Srbiji i Crnoj Gori, a ostvarivat će se kroz unapređivanje primjene međunarodnih standarda u zakonodavstvu i provođenju prava, podizanje razine znanja i odgovornosti sudionika u postupku azila, unapređivanje monitoringa kontrole granica, doprinos razvoju regionalne suradnje i promicanje zaštite ljudskih prava.

Ciljane grupe na koje je Projekt usmjeren jesu tražitelji azila i azilanti u RH i zemljama uključenim u Projekt, predstavnici struke koji se bave azilom (državna uprava, osobito djelatnici MUP-a; suci Upravnog suda; suci prekršajnih sudova; odvjetnici; socijalni radnici; psiholozi), novinari, mladi (učenici osnovnih i srednjih škola, studenti završne godine Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, studenti Policijske akademije), organizacije civilnog društva u RH i regiji te šira javnost.

Projekt uključuje aktivnosti usmjerene na zakonodavstvo i provođenje prava (prikupljanje relevantnih pravnih i drugih dokumenata, sudske prakse i policy papers s područja azila; praćenje rada tijela državne vlasti u području azila; praćenje procesa pridruživanja Republike Hrvatske EU; održavanje sastanaka Koordinacijske grupe; održavanje sastanaka s parlamentarnim zastupnicima; izrada policy paper i amandmana na postojeće zakone i podzakonske akte; pružanje besplatne pravne pomoći tražiteljima azila), edukaciju (održavanje seminara i izdavanje publikacije o dobrim praksama), border monitoring (izrada izvještaja/procjena potreba; izdavanje priručnika za monitoring granice; trening za trenere; održavanje konzultacijskih sastanaka; održavanje seminara; izrada prijedloga Mehanizama monitoringa granica), regionalnu suradnju (izrada i održavanje regionalnog web sitea s pripadajućom bazom podataka; sastavljanje izvještaja o stanju u zakonodavstvu i praksi na području azila u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Srbiji i Crnoj Gori; izdavanje regionalnog kvartalnog newslettera) i promicanje zaštite ljudskih prava (održavanje radionica za novinare, debata i foruma otvoreno kazalište za mlade, održavanje klinika na Pravnom fakultetu u Zagrebu i Policijskoj akademiji).

Nositelj projekta je Hrvatski pravni centar. Aktivnosti usmjerene na border monitoring izvode se u suradnji s Mirovnim inštitutom i Pravno-informacijskim centrom nevladnih organizacija – PIC iz Republike Slovenije. Aktivnosti usmjerene na regionalnu suradnju izvode se u suradnji s Beogradskim centrom za ljudska prava i Centrom za ljudska prava Univerziteta u Sarajevu.

Voditelj ekspertnog tima je prof.dr.sc. Dragan Medvedović.

Projekt financijski podupiru Europska komisija (Program AENEAS – Migracije i azil) i UNHCR.

Projekt traje od 28. prosinca 2005. do 28. prosinca 2008. godine.