REASON – Unapređenje odgovora na govor mržnje kroz pravno istraživanje, zagovaranje i trening

REASON – Unapređenje odgovora na govor mržnje kroz pravno istraživanje, zagovaranje i trening


Prvog dana 2023. godine započela je provedba projekta “REASON- Improved Response to Hate Speech through Legal Research, Advocacy and Training”, koji je financiran iz sredstava EU programa Građani, jednakost, prava i vrijednosti (CERV), a koji HPC izvodi kao nositelj/koordinator u partnerstvu s Državnim odvjetništvom RH, Ministarstvom unutarnjih poslova i Uredom za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade RH, uz potporu Vrhovnog suda RH. Ispred MUP-a, projektne aktivnosti izvodit će nastavnici Policijske Akademije.

U početnoj fazi projekta uspostaviti će se rad Odbora projekta, tijela zaduženog za upravljanje projektom, praćenje i evaluaciju, a glavna stručnjakinja na projektu napisati će izvješće u kojem će dati pregled relevantnog pravnog okvira – međunarodnog, europskog i nacionalnog – u području govora mržnje. Izvješće će također uključivati ​​analizu relevantne sudske prakse ESLJP-a. Što se tiče nacionalne regulative, pregled će se prvenstveno fokusirati na kazneno i prekršajno pravo, ali će se prikazati i relevantne policy i regulatorne inicijative usmjerene na borbu protiv govora mržnje. Pregled će sadržavati i definicije ključnih pojmova. Središnja svrha pregleda je da posluži kao zajednička konceptualna podloga i okvir za sve daljnje projektne aktivnosti, a posebno za istraživačke aktivnosti, osiguravajući da svi suradnici na projektu dijele zajedničko razumijevanje predmeta istraživanja.

Tijekom sljedeće faze projekta, provest će se pravno istraživanje (metodom tzv. desk research-a) i empirijsko istraživanje slučajeva govora mržnje. Na temelju konceptualnog okvira razvijenog u gore opisanom izvješću provest će se empirijsko istraživanje s dvije komponente: analizom sadržaja odluka donesenih u kaznenim i prekršajnim slučajevima govora mržnje i istraživanjem primjenom metode fokusnih grupa sa stručnjacima iz policije i pravosuđa.

Predmet istraživanja provedenog analizom sadržaja bit će svi kazneni i prekršajni slučajevi govora mržnje evidentirani od strane policije i/ili DO u razdoblju 2016. – 2021. za koje je donesena pravomoćna odluka. Analiza će obuhvatiti sljedeća tri uzorka:

(A) Odbačaji – odluke DO-a u 40 slučajeva;

(B) Presuđeni kazneni predmeti – sudske presude u 40 predmeta;

(C) Presuđeni prekršajni predmeti – presude prekršajnog suda u 20 predmeta.

Nadalje, održat će se pet fokusnih grupa: jedna s policijskim službenicima, jedna s državnim odvjetnicima, jedna sa sucima kaznenog suda i jedna sa sucima prekršajnog suda; finalnu skupinu činit će predstavnici sve 4 profesionalne skupine. Svaka fokus grupa će imati 5 – 7 sudionika/ca.

Na temelju prikupljenih podataka izradit će se preporuke za unapređenje sadašnjeg pristupa policije i pravosudnih tijela govoru mržnje.

Konačno, na temelju rezultata svih komponenti istraživanja provodit će se zagovaračke aktivnosti, koncipiranje i provedba treninga te diseminacijske aktivnosti, uglavnom tijekom 2024.

Iznimka je inicijalna konferencija, koja je planirana u trećem mjesecu provedbe, a zamišljeno je da ispuni nekoliko svrha:  (a) podizanje svijesti o problemu govora mržnje kao štetnog oblika netolerancije; (b) prenošenje znanja o trenutačnoj najboljoj praksi EU-a i drugim međunarodnim praksama na dionike u HR-u, te na taj način nuđenje okvira za raspravu o poboljšanju nacionalne politike i prakse u tom području; i (c) stvaranje sinergije među partnerima, stručnjacima i drugim dionicima koji sudjeluju u projektu.

“REASON – Improved Response to Hate Speech through Legal Research, Advocacy and Training“