„COMP4SEE – Komplementarni putovi za pristup međunarodnoj zaštiti u Jugoistočnoj Europi“

„COMP4SEE – Komplementarni putovi za pristup međunarodnoj zaštiti u Jugoistočnoj Europi“

Hrvatski pravni centar je u siječnju 2022. godine započeo s provedbom dvogodišnjeg projekta „Komplementarni putovi za pristup međunarodnoj zaštiti u Jugoistočnoj Europi – COMP4SEE“, koji je sufinanciran sredstvima Fonda za azil, migracije i integraciju Europske unije. Partneri na ovom transnacionalnom projektu su Mirovni institut i Pravni centar za zaštitu ljudskih prava i okoliša iz Slovenije te Zaklada za pristup pravima iz Bugarske. Projekt ima za cilj pridonijeti razvoju komplementarnih putova stvaranjem novih modela privatnog sponzorstva te izradom i zagovaranjem preporuka za poboljšanje nacionalnih sustava u području spajanja obitelji.

Projektom su predviđene aktivnosti temeljene na istraživanju i zagovaranju koje će u konačnici rezultirati povećanjem broja mjesta za legalan dolazak, prihvat i učinkovitu integraciju osoba kojima je potreba međunarodna zaštita.

Provedbom prve skupine projektnih aktivnosti će se identificirati dobre prakse do sada u Europi provedenih shema privatnog sponzorstva, analizirati nacionalni pravni i praktični kontekst u vezi s uspostavljanjem privatnog sponzorstva te istražiti stavovi potencijalnih sponzora i drugih dionika.

Drugo, analizirat će se postojeći pravni i institucionalni okvir relevantan za spajanje obitelji izbjeglica te istražiti iskustva relevantnih nacionalnih dionika. Paralelno s analitičkim aktivnostima, provest će se i program pružanja pomoći u postupku spajanja obitelji osobama kojima je potrebna međunarodna zaštita, čime će se također stjecanjem neposrednog iskustva unaprijediti razumijevanje dobrih strana i problema u ovom području. Dio iste programske cjeline činit će i sastanci u svrhu razmjene znanja s organizacijama koje imaju iskustvo u provođenju programa spajanja obitelji i sponzorstva u Njemačkoj. Ove će aktivnosti rezultirati izradom preporuka za uspostavu novih modela i programa privatnog sponzorstva prilagođenih okolnostima i potrebama u Bugarskoj, Hrvatskoj i Sloveniji te izradom preporuka za poboljšanje nacionalnih sustava spajanja obitelji.

Ove će preporuke poslužiti kao zagovarački alat u svrhu promicanja i jačanja potpore – na lokalnoj i nacionalnoj razini – za uvođenje komplementarnih putova i širenje postojećih kanala legalnog dolaska. Rezultati analiza, rezultati empirijskog istraživanja i na njima utemeljene preporuke bit će diseminirani i raspravljeni na stručnim sastancima, okruglim stolovima i na završnoj konferenciji s međunarodnim sudjelovanjem.

Kratkoročni i srednjoročni korisnici bit će oko 50 osoba kojima je potrebna međunarodna zaštita, a koje će sudjelovati u programu pomoći u procesu spajanja obitelji, ali i dionici obuhvaćeni zagovaračkim aktivnostima te šira javnost u Bugarskoj, Hrvatskoj i Sloveniji. Dugoročni korisnici projekta bit će osobe kojima je potrebna međunarodna zaštita, koje će imati koristi od modela razvijenih u sklopu projekta te od očekivanog unapređenja sustava spajanja obitelji.

„COMP4SEE – Complementary pathways for Southeast Europe“

The Project aims to contribute to development of complementary pathways in Croatia, Bulgaria and Slovenia by creating new models of private sponsorships and offering recommendations for improvement of national family reunification systems. The Project envisages research and advocacy-based activities that will result in the number of new places for legal admission and effective integration increased.

First, the project will identify good practices of private sponsorship schemes implemented so far, analyse national legal and practical context in regard to establishment of a private sponsorship, and research attitudes of stakeholders and potential sponsors.

Second, framework of the existing family reunification systems and experiences of national stakeholders will be analysed. In parallel, family reunification assistance will be provided to people in need of international protection to gain first-hand understanding of the issues. Part of the same set of activities will be exchange of knowledge with organizations with experience in conducting family reunification and sponsorship programs.

These activities will result in Recommendations for establishment of new models of private sponsorships schemes tailored to HR, BG and SI, and in Recommendations for improvements of national family reunification systems. These will serve as an advocacy tool for the third set of activities, which is promoting and strengthening support at the local and national level for the introduction of complementary pathways and expansion of current channels.

Short and mid-term beneficiaries are around 50 people in need of international protection that will participate in the family reunification assistance programme, but also general public and approx. 30 stakeholders’ representatives in BG, HR and SI that will be affected by advocacy activities. Long-term beneficiaries will be people in need of international protection that will benefit from the newly developed models and improved family reunification systems.

Preporuke za uspostavu novih modela i programa privatnog sponzorstva za Hrvatsku te Preporuke za poboljšanje nacionalnog sustava spajanja obitelji u Hrvatskoj preuzmite na sljedećim poveznicama:

Izvještaj anketnog istraživanja o stavovima građana Hrvatske, Slovenije i Bugarske o migracijama (EN)

Video materijali o komplementarnim putovima dolaska izbjeglica u Europu, sponzorstvima izbjeglica kao jednom od modela komplementarnog puta dolaska i postupcima spajanja obitelji

Komplementarni putovi dolaska u Europu

Sponzorstvo kao oblik komplementarnih putova dolaska u Europu

Institut spajanja obitelji

Preporuke za zakoniti dolazak izbjeglica u Hrvatsku i unapređenje postupaka spajanja obitelji