POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA PROVEDBU ISPITIVANJA JAVNOG MNIJENJA / CALL FOR DELIVERY OF TENDERS FOR CONDUCTING PUBLIC OPINION POLLS

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA PROVEDBU ISPITIVANJA JAVNOG MNIJENJA / CALL FOR DELIVERY OF TENDERS FOR CONDUCTING PUBLIC OPINION POLLS

Projekt „Komplementarni putovi za pristup međunarodnoj zaštiti u Jugoistočnoj Europi – COMP4SEE“


Hrvatski pravni centar (HPC) u sklopu provedbe postupka javnog nadmetanja objavljuje:
Poziv za dostavu ponuda za provedbu ispitivanja javnog mnijenja

Croatian Law Centre, in the implementation of a public tendering process, launches a
CALL FOR DELIVERY OF TENDERS FOR CONDUCTING PUBLIC OPINION POLLS