Projekt “ARVID – Bolji pristup pravima iz Direktive o žrtvama za osobe s invaliditetom“ financiran je od strane Europske unije putem Programa za pravosuđe, a provodi se u Hrvatskoj i Sloveniji. Koordinator projekta je Hrvatski pravni centar, a partneri su Ministarstvo pravosuđa i uprave RH, Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom (HR), Udruga za podršku žrtvama i svjedocima (HR), Mirovni inštitut (SI) i Udruga Altra (SI). Pravobranitelj za ljudska prava Republike Slovenije podupire projekt.

Namjera projekta je istražiti razinu sudjelovanja osoba s invaliditetom (OSI) kao žrtava i svjedoka u kaznenopravnim postupcima, kao i moguće probleme koji ograničavaju njihovo potpuno sudjelovanje.

Rezultati istraživanja poslužit će za:

  • formuliranje i zagovaranje boljih usluga podrške za osobe s invaliditetom, uključujući i sve potrebne prilagodbe; te
  • razvoj znanja i alata koji će izravno služiti osobama s invaliditetom koje su žrtve kaznenih djela, i stručnjacima i institucijama zaduženima za osiguranje pomoći tim osobama u ostvarivanju prava koja im jamči Direktiva Europskog Parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o uspostavi minimalnih standarda za prava, potporu i zaštitu žrtava kaznenih djela te o zamjeni Okvirne odluke Vijeća 2001/220/PU (dalje u tekstu: Direktiva o žrtvama).

Projektom su predviđene sljedeće skupine aktivnosti:

  1. Anketno istraživanje i intervjui s osobama s invaliditetom, te upitnik s predstavnicima udruga koje ih zastupaju radi identifikacije problema s kojima se ove osobe suočavaju u pristupu svojim pravima kao žrtava kaznenih djela, izrada Završnog izvještaja na temelju provedenih istraživanja i preporuka za unaprjeđenje sustava podrške žrtvama kaznenih djela koji su ujedno i osobe s invaliditetom;
  2. Izrada informacijskih materijala za osobe s invaliditetom o tome kako ostvariti svoja prava kao žrtava kaznenih djela;
  3. Moduli za obuku: (a) službenih dionika pravosudnog sustava zaduženih za pojedinačne aspekte ostvarivanja prava osoba s invaliditetom u svojstvu žrtava kaznenih djela; (b) predstavnika krovnih udruga osoba s invaliditetom i drugih organizacija koje pružaju potporu osobama s invaliditetom u ostvarivanju svojih prava temeljem Direktive o žrtvama. Bit će izrađeni i informacijski moduli i materijali koje će koristiti pravobraniteljske organizacije u HR i SI u informiranju službenih dionika o pravima osoba s invaliditetom u pravosudnim postupcima;
  4. Zagovaračke aktivnosti, koje će uključivati međunarodnu konferenciju, konzultativne sastanke s relevantnim dionicima u Hrvatskoj i Sloveniji radi rasprave i usvajanja preporuka za unaprjeđenje sustava podrške žrtvama kaznenih ili prekršajnih djela koji su ujedno i OSI te zalaganja za usvajanje poboljšanih politika i praksi vezanih uz pristup žrtava OSI pravima zajamčenim Direktivom o žrtvama, izradu informacijskih materijala, te njihovu diseminaciju u uključenim zemljama i u EU.

Ovim putem objavljujemo Završni izvještaj o provedenom empirijskom istraživanju u Hrvatskoj na uzroku OSI koje su ujedno i žrtve kaznenih i/ili prekršajnih djela, na hrvatskom jeziku, kao i Komparativni izvještaj dvaju nacionalnih izvještaja u okviru ovoga projekta.

Tijekom svibnja 2021. godine u Sloveniji i Hrvatskoj uspješno su održana po četiri okrugla stola / konzultacije s dionicima javne vlasti (stakeholderima), kao i s predstavnicima organizacija civilnog društva koje predstavljaju osobe s invaliditetom aktivne na području prava žrtava. Na predmetnim konzultacijama su predstavljeni rezultati istraživanja na uzorku osoba s invaliditetom koje su ujedno i žrtve kaznenih i/ili prekršajnih djela te preporuke za unapređenje politika i praksi koje podupiru pristup osoba s invaliditetom, koje su ujedno i žrtve pravima zajamčenim Direktivom o žrtvama.

Svi sudionici na održanim okruglim stolovima u Hrvatskoj i Sloveniji su se složili sa svim preporukama stoga se tekst preporuka nije prilagođavao stavovima sudionika te se Preporuke smatraju konačnima. Ovim putem objavljujemo četiri sažetka s održanih okruglih stolova u Hrvatskoj.