Projekt Prava obrane u dokaznim postupcima/DREP (Defence Rights in Evidentiary Procedures)

HPC

Projekt Prava obrane u dokaznim postupcima/DREP (Defence Rights in Evidentiary Procedures)

Hrvatski pravni centar partner je na projektu “DREP – Defence Rights in Evidentiary Procedures“ (Prava obrane u dokaznim postupcima), kojeg je koordinator i nositelj međunarodna nevladina organizacija Fair Trials Europe (BE).

Hrvatski pravni centar partner je na projektu “DREP – Defence Rights in Evidentiary Procedures“ (Prava obrane u dokaznim postupcima), kojeg je koordinator i nositelj međunarodna nevladina organizacija Fair Trials Europe (BE).

Projekt se provodi u šest država članica Europske unije: Belgiji, Švedskoj, Poljskoj, Irskoj, Litvi i Hrvatskoj. Partneri u tim državama su Katholieke Universiteit Leuven (BE), Civil Rights Defenders (SE), Helsinki Foundation for Human Rights (PL), Irish Council for Civil Liberties (IE), Human Rights Monitoring Institute (LT) i Hrvatski pravni centar (HR).

Projekt DREP financiran je putem Programa za pravosuđe Europske unije, a aktivnosti Hrvatskog pravnog centra sufinancira i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Prvi cilj projekta je poboljšanje provedbe Direktiva EU o postupovnim pravima osumnjičenih i optuženih osoba (Direktiva 2013/48/EU, Direktiva (EU) 2016/343, Direktiva (EU) 206/800 i Direktiva (EU) 2016/1919 – dalje u tekstu: Direktive) kroz povećanje znanja o dobrim i lošim praksama u državama članicama EU vezanim uz pravna sredstva koja su dostupna u slučaju kršenja Direktiva. Drugi cilj je jačanje uzajamnog povjerenja i prekogranične suradnje u razmjeni dokaza proširenjem baze znanja i poticanjem dijaloga u vezi sa standardima  i praksom za dopustivost upotrebe dokaza u kaznenim postupcima.

Projektne aktivnosti kojima se planiraju ostvariti navedeni ciljevi uključuju:

1. izradu pregleda sudske prakse Europskog suda za ljudska prava u odnosu na primjenu članaka 6. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (pravo na pravično suđenje) te istraživanje načela na kojima se temelji pristup izdvajanju nezakonitih dokaza u kaznenopravnim sustavima određenih država članica EU;

2. analizu pravnih standarda partnerskih država na projektu u odnosu na prikupljanje i pravila o dopustivosti upotrebe dokaza, te otvaranje stručnog kolegijalnog dijaloga o temi s relevantnim dionicima kaznenopravnih sustava;

3. zagovaračke aktivnosti na nacionalnoj i regionalnoj razini koje će uključivati međunarodno okupljanje partnera, stručnjaka i ključnih dionika kako bi se potaknula razmjena iskustava i razgovor o izazovima i mogućnostima za usklađivanje dokaznih postupaka na razini EU;

4. izradu nacionalnih studija i priručnika o dokaznim postupcima i razlozima za isključenje dokaza u zakonodavstvu i praksi koje će pripremiti partnerske organizacije na projektu, svaka za svoju zemlju. Fair Trials Europe će izraditi regionalni izvještaj koji će obuhvatiti rezultate svih prethodno navedenih aktivnosti i sadržavati preporuke za razvoj javnih politika i zakonodavstva u području dopustivosti upotrebe dokaza.

Provedba projekta traje od 1. studenog 2019. do 31. listopada 2021.

Do listopada 2020. HPC je proveo sljedeće:

  • Prof.dr.sc. Elizabeta Ivičević Karas kao glavna nacionalna stručnjakinja na projektu za RH te nacionalni pravni stručnjak na projektu, doc.dr.sc. Zoran Burić, proveli su istraživanje o dokaznim postupcima i razlozima za isključenje dokaza u zakonodavstvu i praksi.
  • Radi stjecanja uvida u pravnu praksu i otvaranja stručnog dijaloga 24. rujna 2020. održana je online konzultacijska radionica s dionicima kaznenopravnog sustava. Više o radionici možete pronaći na sljedećem linku:

ONLINE KONZULTACIJSKA RADIONICA

  • Pripremljeni su raspravni materijali za sudionike konzultacijske radionice. Materijale možete pronaći na sljedećem linku: