Smjernice za podnošenje pritužbi protiv Republike Hrvatske odborima za ljudska prava Ujedinjenih naroda

HPC

Smjernice za podnošenje pritužbi protiv Republike Hrvatske odborima za ljudska prava Ujedinjenih naroda

Vinko Galiot, LL.M. (Harvard) održao je 18. rujna o.g. stručni radni sastanak s pravnicima/pravnicama HPC-a na temu podnošenja pritužbi odborima za ljudska prava Ujedinjenih naroda. Kolega Galiot pripremio je „Smjernice za podnošenje pritužbi protiv Republike Hrvatske odborima za ljudska prava Ujedinjenih naroda“ koje su predstavljale temelj za održavanje sastanka. Sastanak je održan s ciljem osposobljavanja stručnog pravnog kadra HPC-a za korištenje pravnih alata za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda u okviru Ujedinjenih naroda. Kolega Galiot ukratko je izložio praksu Odbora za prava čovjeka, Odbora protiv mučenja, Odbora za uklanjanje diskriminacija žena, Odbora za prava osoba s invaliditetom i Odbora za prava djeteta kroz koju je ukazao na elemente koji su važni da bi pritužba bila dopuštena. Na radnom sastanku razgovarano je i o identifikaciji slučajeva iz praske pružanja pravne pomoći HPC-a odnosu na koje bi se mogli koristiti pravni alati za zaštitu ljudskih prava u sustavu organizacije UN-a.