Održana edukacija upravnih sudaca u Splitu

Održana edukacija upravnih sudaca u Splitu

Od 12. do 13. lipnja 2019. na Pravosudnoj akademiji u Splitu održana je edukacija upravnih sudaca na temu „Tereti i standardi dokazivanja u upravnom postupku i upravnom sporu“. Edukacija je organizirana od strane Hrvatskog pravnog centra u suradnji s UNHCR-om i Pravosudnom akademijom. Predavači su bili Hugo Storey, sudac Višeg tribunala (Vijeće za azil i imigraciju) u Ujedinjenom kraljevstvu, Boštjan Zalar, viši sudac Upravnog suda u Sloveniji, Mandana Amiri, voditeljica Odjela za međunarodnu zaštitu u UNHCR HR, Meri Dominis Herman, predsjednica Upravnog suda u Zagrebu te Tatjana Holjevac, voditeljica Programa zaštite djece bez pratnje i ranjivih skupina u Hrvatskom pravnom centru.

Na edukaciji je sudjelovalo devet sudaca/tkinja i jedna sudska savjetnica iz upravnih sudova u Zagrebu, Osijeku i Splitu te troje pravnika/ca iz Hrvatskog pravnog centra.

Edukaciju su pozdravnim govorima otvorile Vanda Mostovac, savjetnica ravnateljice Pravosudne akademije za građansko, trgovačko i radno pravo, Mandana Amiri i Tatjana Holjevac.

Prvo predavanje održao je sudac Storey na temu „Pravila i standardi EU u pogledu dokazivanja u azilnim postupcima“, kojim je obuhvatio međunarodne poglede na terete i standarde dokazivanja u slučajevima povezanim s međunarodnom zaštitom. Nakon rasprave, sudac Zalar nadovezao se na prethodno predavanje s naglaskom na temeljna pravila i standarde u pogledu dokazivanja iz prava Europske unije, najprije u širem kontekstu principa vladavine prava, zatim i u kontekstu prakse Europskog suda za ljudska prava. Potom je kolegica Mandana Amiri izložila pravila o  teretu dokazivanja u postupku utvrđivanja izbjegličkog statusa, korištenju podataka o zemlji podrijetla, nedostatku materijalnih dokaza te o pravu na žalbu nakon negativne odluke. Održano je i predavanje o utjecaju traumatskog iskustva na davanje iskaza te prikazan sadržaj i svrha psihologijskog mišljenja i izloženog razumijevanja psihologijske struke o korištenju njegovih elemenata u dokaznom postupku. Prvi dan edukacije zaključila je Tatjana Holjevac izlaganjem primjera iz prakse Hrvatskog pravnog centra u odnosu na dokazivanje i dokazna sredstva koja su pravnice HPC-a kao pravne zastupnice tražitelja međunarodne zaštite predlagale u upravnom sporu i upravnom postupku, a završila je s pregledom najčešćih izazova s kojima se pružatelji besplatne pravne pomoći susreću tijekom zastupanja tražitelja međunarodne zaštite u upravnom sporu.

Drugi dan edukacije otvorila je sutkinja Dominis Herman pregledom upravnosudske prakse u odnosu na dokazivanje u postupcima odobrenja međunarodne zaštite i ograničenja slobode kretanja. Sudac Zalar na svom drugom predavanju govorio je o izazovima dokazivanja u području međunarodne zaštite u Sloveniji. Nakon njega, sudac Storey izložio je Direktivu 2004/38/EZ (“Direktiva o građanima”) koja uređuje pravo građana Unije i članova njihovih obitelji da se slobodno kreću i borave na teritoriju država članica, a središnje pitanje njegovog izlaganja je bilo koji pristup i stav je zakonodavac u EU zauzeo u odnosu na teret i standard dokazivanja u području EU zakonodavstva o slobodnom kretanju.

Edukacija je održana sa svrhom razmjene iskustava i prakse među sucima, kako na nacionalnoj razini, tako i na međunarodnoj. Također, predavanje o psihološkim potrebama traumatiziranih osoba vezano za davanje iskaza i način iznošenja traumatskog iskustva koji nije retraumatizirajući odnosno reviktimizirajući za njih, približilo je prisutnima koliko je važno uzeti u obzir psihičko stanje stranaka prilikom donošenja odluke.

Evaluacijski listići sa edukacije pokazuju jaku visoku ukupnu ocjenu te visoku razinu zadovoljstva polaznika edukacije kako izlagačima, tako i odabranim temama.

Hrvatski pravni centar, UNHCR i Pravosudna akademija sada su četvrtu godinu za redom pripremili edukaciju za suce upravnih sudova u području azila i migracija, u sklopu projekta „Pružanje pravne pomoći tražiteljima azila“, te su nakon što je i ova četvrta edukacija ocijenjena vrlo uspješnom, prvenstveno u odnosu na odabir tema i predavača, ohrabreni nastaviti s aktivnostima usmjerenim na edukaciju sudaca.