Dopis upućen Premijeru RH: voda je ljudsko pravo i opće dobro, ne prenosite ugovore o koncesiji za vode na nove koncesionare tehničkim odlukama

HPC

Dopis upućen Premijeru RH: voda je ljudsko pravo i opće dobro, ne prenosite ugovore o koncesiji za vode na nove koncesionare tehničkim odlukama

HPC je 24. svibnja 2019. uputio prijedlog Predsjedniku Vlade RH da promijeni odluke Vlade RH o prijenosu ugovora o koncesiji za crpljenje mineralnih voda i  ugovora o koncesiji za crpljenje termalne vode za tehnološke potrebe i za prodaju na tržištu, s društva Jamnica d.d., Zagreb, na novog koncesionara Jamnica plus d.o.o., Zagreb. Taj prijedlog upućen je i na znanje i svim zastupnicima/ama u Hrvatskom saboru, pozivajući ih da ga razmotre u skladu sa svojim ustavnim ovlastima. Radi se o ugovorima sklopljenim za vrijeme važenja raznih pravnih režima kojima je voda, kao ljudsko pravo i opće dobro, bila nedovoljno zaštićena i u velikoj mjeri prepuštena volji koncesionara. Brojne kontradikcije pojavljivale su se prilikom dodjeljivanja tih koncesija. Sada se takvi ugovori prenose na novog koncesionara.

Dopis Premijeru RH Prijedlog za promjenu odluka