Projekt „Unapređenje sustava podrške iz perspektive žrtava kaznenih djela“/Victim-centered Approach to Improving Support Services – VICATIS

HPC

Projekt „Unapređenje sustava podrške iz perspektive žrtava kaznenih djela“/Victim-centered Approach to Improving Support Services – VICATIS

 

Projekt „Unapređenje sustava podrške iz perspektive žrtava kaznenih djela“/Victim-centered Approach to Improving Support Services – VICATIS je međunarodni projekt kojeg financira program za pravosuđe Europske unije u okviru natječaja JUST-JACC-VICT-AG-2016, usmjerenog na unapređenje implementacije Direktive 2012/29/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o uspostavi minimalnih standarda za prava, potporu i zaštitu žrtava kaznenih djela te o zamjeni Okvirne odluke Vijeća 2001/220/PUP (dalje: Direktiva o žrtvama).

Koordinator projekta je Hrvatski pravni centar, a partneri su sljedeće organizacije i institucije: Ministarstvo pravosuđa RH  i Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade RH; Patent Asssociation (Mađarska); Centre for Legal Research (Rumunjska); Association for Nonviolent Communication (Slovenija) i Peace Institute (Slovenija).

U nekoliko izvješća koja su se bavila Direktivom o žrtvama, a objavljeni su na razini EU (npr. ona EIGE[1], FRA[2], CECL i IALS[3]), ukazano je na važnost pružanja primjerenih, pravovremenih I individualiziranih informacija žrtvama kaznenih djela.  U svim navedenim izvješćima ostvarivanje prava na informacije identificirano je kao ključni preduvjet za informirano sudjelovanje žrtve u kaznenom postupku, te za osiguranje punog pristupa relevantnim službama i dostupnim uslugama.  U Hrvatskoj, važne funkcije informiranja žrtve kaznenih dijela potvrdile su se kroz aktivnosti projekta „Ciljana i rana procjena potreba i podrška žrtvama kaznenih djela“/ Targeted Early Victim Needs Assessment and Support – TEVNAS.[4]

Većina dostupnih studija temelji se na analizi pravnog i institucionalnog  okvira za osiguravanje prava žrtava kaznenih djela te ne daje uvid u perspektivu samih žrtava. Neke od partnerskih organizacija na projektu VICATIS iz Hrvatske, Rumunjske i Slovenije sudjelovale su kao članice mreže FRANET u istraživanju Agencije EU za temeljna prava (FRA) “Sudjelovanje djece u pravosudnom postupku”/Children and Justice[5], koje je pokazalo da postoji razlika u doživljaju određenih aspekata kaznenog postupka između stručnjaka koji djeluju u sklopu sustava i djece žrtava. Iz perspektive djece žrtava kaznenih djela, upravo je nedostatak informacija bio najproblematičniji aspekt njihovog iskustva s pravosudnim sustavom.

Na temelju takvih rezultata prethodnih istraživanja odlučeno je da se projekt VICATIS usmjeri na istraživanje perspektive samih žrtava kaznenih djela te da se učinci europskog zakonodavstva procijene iz perspektive žrtava, obraćajući posebnu pozornost na informiranje.

Projektom se žele ostvariti sljedeći opći ciljevi:

 1. Istraživanjem usmjerenim na perspektivu žrtava kaznenih djela poboljšati razumijevanje učinaka postojećih pravnih propisa, njihove provedbe te institucionalnog okvira na populaciju žrtava kaznenih djela. Rezultati istraživanja koristit će se u zagovaračkim aktivnostima i za razvoj instrumenata koji će potpomoći punijem ostvarivanju prava na informacije.
 2. Doprinjeti unapređenju regulatornog, proceduralnog i institucionalnog okvira za učinkovitu i koherentnu implementaciju Direktive o žrtvama. Zagovarat će se poboljšanja javnih politika temeljena na dokazima u područjima relevantnim za žrtve kaznenih djela, na nacionalnoj razini i razini EU.
 3. Izraditi oruđa za ostvarenje prava žrtve na informacije i na upućivanje službama za podršku. Izradit će se i distribuirati oruđa za više ključnih ciljnih skupina.

Očekuje se da će rezultati projekta direktno koristiti žrtvama kaznenih djela u zemljama uključenim u projekt, doprinjeti unapređenju javnih politika, procedura i institucionalnih okvira značajnih za žrtve kaznenih djela na nacionalnoj razini te informirati napore usmjerene zaštiti prava žrtava kaznenih djela na razini EU.

Projekt se provodi 18 mjeseci, od 1. listopada 2017. do 31. ožujka 2019. godine.

[1] http://eige.europa.eu/sites/default/files/documents/mh0115698enn_0.pdf

[2] http://fra.europa.eu/en/publication/2014/victims-crime-eu-extent-and-nature-support-victims

[3] http://www.victimsprotection.eu/images/4.38-Comparative-Report.pdf

[4] http://www.hpc.hr/news.aspx?newsID=40&pageID=41

[5] http://fra.europa.eu/en/project/2012/children-and-justice

Na sljedećim poveznicama možete pronaći materijale koji predstavljaju glavne rezultate projekta:

 1. Istraživačko izvješće
 2. Komparativno izvješće
 3. Projektne preporuke
 4. Informacije za građane/ke Republike Hrvatske koji postanu žrtva kaznenog djela u Mađarskoj
 5. Informacije za građane/ke Republike Hrvatske koji postanu žrtva kaznenog djela u Rumunjskoj
 6. Informacije za građane/ke Republike Hrvatske koji postanu žrtva kaznenog djela u Sloveniji
 7. Materijali za trening modul

Web stranica koja sadrži informacije o pravima žrtava kaznenih djela i postojećim oblicima podrške, dostupna je na linku http://zazrtve.hr/.

VICATIS – Victim-centered Approach to Improving Support Services is a transnational project funded by the Justice Programme of the EU under the Call JUST-JACC-VICT-AG-2016, dedicated to improved implementation of the Directive 2012/29/EU establishing minimum standards on the rights, support and protection of victims of crime (Victims’ Directive).

The project is coordinated by the Croatian Law Centre, and implemented in partnership between the following organizations and institutions: Croatian Law Centre, Ministry of Justice of the Republic of Croatia, and Office for Human Rights and the Rights of National Minorities of the Republic of Croatia (HR); Patent Asssociation (HU); Centre for Legal Research (RO); Association for Nonviolent Communication, and Peace Institute (SI).

Several EU-level reports (e.g. by EIGE[1], FRA[2], and CECL and IALS[3]) on Directive 2012/29/EU indicate the importance of appropriate and timely information, individualised to meet each victim’s needs.  In all above, as well as in the recently completed TEVNAS project in Croatia, the right to information is identified as key not just of and in itself, but also for victims’ informed participation in the criminal proceedings and their full access to available services.

Majority of studies use legal and institutional analyses of victims’ rights, and give little indication of victims’ perspective. Some of the project partners from Croatia, Romania and Slovenia had been involved with the FRA research project ‘Children and Justice’[4], which showed that professional and victim perspectives on the aspects of criminal procedure may be at a variance, and that the lack of information, from the child victims’ perspective, represents the single most problematic aspect of the experience. These insights informed the project’s focus on the victim-centred approach, on assessment of the impact of EU regulation from this perspective, and on the provision of information to victims as key component of victims support.

The project aims to reach the following general objectives:

 1. To improve understanding of the impact of current regulation, procedures, and institutional framework on the victims of crime through victim-centred research. This knowledge will be used for advocacy and tool development.
 2. To contribute to advanced regulatory, procedural and institutional framework relevant to effective and coherent application of the Directive. Evidence-based improvements of victim-related public policies at national and EU levels will be advocated.
 3. To develop tools supporting the realisation of the victim’s right to information and referral to support services. Tools for diverse key target groups will be produced and disseminated.

The results of the project are expected to produce direct benefits to the victims of crime in each of the participating countries, to contribute to improved public policy, institutional and implementation frameworks dedicated to victims of crime at the national levels, and to inform the EU-level policy, regulatory, and decision-making efforts aimed at the protection of victims of crime.

The duration of the project is 18 months, from 1 October 2017 to 31 March 2019.

[1] http://eige.europa.eu/sites/default/files/documents/mh0115698enn_0.pdf

[2] http://fra.europa.eu/en/publication/2014/victims-crime-eu-extent-and-nature-support-victims

[3] http://www.victimsprotection.eu/images/4.38-Comparative-Report.pdf

[4] http://fra.europa.eu/en/project/2012/children-and-justice

You can find selected project outputs at the following links:

 1. Croatian research report
 2. Summary document
 3. National-level recommendations_Croatia
 4. National-level recommendations_Hungary
 5. National-level recommendations_Romania
 6. National-level recommendations_Slovenia
 7. Information sheet for EU citizens
 8. Training module for front-line professionals

Web page containing information on victims’ rights and victim support services, available at http://vicatis.eu/.

 

Ovaj projekt financira Program za pravosuđe Europske Unije (2014-2020).  Sadržaj ovog dokumenta predstavlja isključivo stavove autora i samo su oni za njega odgovorni. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za način na koji će informacije sadržane u ovom dokumentu biti korištene.