Hrvatski pravni centar u partnerstvu s Ministarstvom pravosuđa RH i Uredom za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade RH provodi projekt Ciljana i rana procjena potreba i podrška žrtvama kaznenih djela (Targeted Early Victim Needs Assessment and Support - TEVNAS)
Projekt sufinanciraju Program za pravosuđe EU i projektni partneri.
Provedba projekta traje od 1. siječnja 2016. do 30. lipnja 2017. godine.

POZIV ZA ISTRAŽIVAČE/PROVODITELJE ISTRAŽIVANJAHrvatski pravni centar provodi projekt „Pravna pomoć tražiteljima azila i korisnicima međunarodne zaštite" 
kao provedbeni  partner UNHCR-a.

A gdje je tu pravo?
Hrvatski pravni centar u partnerstvu s Hrvatskom udrugom za europsko kazneno pravo i Hrvatskim udruženjem za kaznene znanosti i praksu
provodi projekt "Jačanje procesnih prava osumnjičenika i okrivljenika u kaznenom postupku u Hrvatskoj
koji sufinanciraju Program za pravosuđe Europske unije i Ured za udruge Vlade RH.

JAVNI POZIV - INTERVJUERI
Projekt „Developing Capacity of CSOs for Human Rights Mainstreaming / Razvoj kapaciteta organizacija civilnog društva za integriranje ljudskih prava u javne politike“ izvode Hrvatski pravni centar, Centar za žene žrtve rata – ROSA, Hrvatski crveni križ, HOMO Udruga za zaštitu ljudskih prava i građanskih sloboda Pula, Srpski demokratski forum i Ženska soba - Centar za seksualna prava u suradnji s Uredom za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade RH i Uredom za zakonodavstvo Vlade RH. Projekt financira Europska unija i sufinancira Ured za udruge Vlade RH.

Call for applications for the International Expert in Human Rights Impact assessment
Hrvatski pravni centar kao projektni partner provodi projekt „Rani pristup uslugama zaštite i rehabilitacije odmah po dolasku u Europsku uniju” (Access to early protection and rehabilitation services right on arrival in the EU -ACESO). Nositelj projekta je Mađarski helsinški odbor (Hungarian Helsinki Committee). Projekt financira Europska unija, a u Hrvatskoj sufinancira Ured za udruga Vlade RH.
Osim Hrvatskog pravnog centra partneri na Projektu su i sljedeće organizacije: Assistance Centre for Torture Victims iz Bugarske, CORDELIA Foundation for the rehabilitation of torture victims iz Mađarske, Foundation for Access to Rights također iz Bugarske, te Greek Council for Refugees iz Grčke.Hrvatski pravni centar je korisnik institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva  
za stabilizaciju i/ili razvoj udruge.


Hrvatski pravni centar je organizacija koordinatorica platforme Forum za jednakost.

POZIV ZA IZRADU LOGOTIPA FORUMA
Hrvatski pravni centar je ugovaratelj s FRANET-om Agencije Europske unije za temeljna prava (FRA).


REPUBLIKA HRVATSKA
Ministarstvo pravosuđa

Hrvatski pravni centar provodi projekt „Pružanje primarne pravne pomoći“ koji financira Ministarstvo pravosuđa.


REPUBLIKA HRVATSKA
Ministarstvo socijalne politike i mladih

Hrvatski pravni centar provodi projekt „Zaštita djece u sudskim postupcima razvoda braka i o roditeljskoj skrbi"
koji financira Ministarstvo socijalne politike i mladih na temelju natječaja za financiranje projekata udruga usmjerenih podršci obitelji i zaštiti prava djece u 2014. godini.


REPUBLIKA HRVATSKA
Ministarstvo socijalne politike i mladih

Hrvatski pravni centar, u partnerstvu s Centrom za socijalnu skrb Zagreb i u suradnji sa Sindikatom umirovljenika Hrvatske, Gradskim društvom Crvenog križa Zagreb i Udrugom Radio mreža provodi projekt „Sigurnost u trećoj dobi: Kako izbjeći rizike pri raspolaganju imovinom“ koji financira Ministarstvo socijalne politike i mladih RH.Hrvatski pravni centar provodi projekt "Protection of Victims of Torture among Vulnerable Groups of Migrants"
koji financira United Nations Voluntary Fund for Victims of Torture.