Hrvatski pravni centar provodi projekt „Pravna pomoć tražiteljima azila i korisnicima međunarodne zaštite" 
kao provedbeni  partner UNHCR-a.


Hrvatski pravni centar u partnerstvu s Hrvatskom udrugom za europsko kazneno pravo i Hrvatskim udruženjem za kaznene znanosti i praksu
provodi projekt "Jačanje procesnih prava osumnjičenika i okrivljenika u kaznenom postupku u Hrvatskoj
koji sufinancira Program za pravosuđe Europske unije.
Projekt „Developing Capacity of CSOs for Human Rights Mainstreaming / Razvoj kapaciteta organizacija civilnog društva za integriranje ljudskih prava u javne politike“ izvode Hrvatski pravni centar, Centar za žene žrtve rata – ROSA, Hrvatski crveni križ, HOMO Udruga za zaštitu ljudskih prava i građanskih sloboda Pula, Srpski demokratski forum i Ženska soba - Centar za seksualna prava u suradnji s Uredom za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade RH i Uredom za zakonodavstvo Vlade RH. Projekt financira Europska unija i sufinancira Ured za udruge Vlade RH.


Hrvatski pravni centar je korisnik institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva  
za stabilizaciju i/ili razvoj udrugeHrvatski pravni centar je ugovaratelj s FRANET-om Agencije Europske unije za temeljna prava (FRA).


REPUBLIKA HRVATSKA
Ministarstvo pravosuđa
Hrvatski pravni centar provodi projekt „Pružanje primarne pravne pomoći“ koji financira Ministarstvo pravosuđa.


REPUBLIKA HRVATSKA
Ministarstvo socijalne politike i mladih
Hrvatski pravni centar provodi projekt „Zaštita djece u sudskim postupcima razvoda braka i o roditeljskoj skrbi"
koji financira Ministarstvo socijalne politike i mladih na temelju natječaja za financiranje projekata udruga usmjerenih podršci obitelji i zaštiti prava djece u 2014. godini.


REPUBLIKA HRVATSKA
Ministarstvo socijalne politike i mladih
Hrvatski pravni centar, u partnerstvu s Centrom za socijalnu skrb Zagreb i u suradnji sa Sindikatom umirovljenika Hrvatske, Gradskim društvom Crvenog križa Zagreb i Udrugom Radio mreža provodi projekt „Sigurnost u trećoj dobi: Kako izbjeći rizike pri raspolaganju imovinom“ koji financira Ministarstvo socijalne politike i mladih RH.Hrvatski pravni centar provodi projekt "Protection of Victims of Torture among Vulnerable Groups of Migrants"
koji financira United Nations Voluntary Fund for Victims of Torture.